Йога с Виной Ачарией

Модуль 1 Записи занятий
Урок 1 26.09.2022 - Медитация
Урок 2 29.09.2022 - Асаны
Урок 3 01.10.2022 - Пранаяма
Урок 4 2.10.2022 - Йога-нидра
Урок 5 6.10.2022 - Асаны
Урок 6 08.10.2022 - Пранаяма
Урок 7 09.10.2022 - Медитация
Урок 8 13.10.2022 - Асаны
Урок 9 15.10.2022 - Пранаяма
Урок 10 16.10.2022 - Медитация
Урок 11 22.10.2022 - Пранаяма
Урок 12 23.10.2022 - Йога-Нидра
Урок 13 27.10.2022 - Асаны
Урок 14 29.10.2022 - Пранаяма
Урок 15 30.10.2022 - Йога-нидра
Урок 16 3.10.2022 - Асаны
Урок 17 5.11.2022 - Пранаяма
Урок 18 06.11.2022 - Chakra Meditation
Урок 19 10.11.2022 - Асаны
Урок 20 12.11.2022 - Пранаяма
Урок 21 13.11.2022 - Чидакаш Дхарана
Урок 22 17.11.2022 - Асаны
Урок 23 19.11.2022 - Пранаяма
Урок 24 20.11.2022 - Хирдай Акаш Дхарана
Урок 25 25.11.2022 - Асаны
Урок 26 26.11.2022 - Пранаяма
Урок 27 27.11.2022 - Хирдай Акаш Дхарана
Урок 28 01.12.2022 - Асаны
Урок 29 3.12.2022 - Пранаяма
Урок 30 4.12.2022 - Йога-Нидра
Урок 31 9.12.2022 - Асаны
Урок 32 10.12.2022 - Пранаяма
Урок 33 15.12.2022 - Асаны
Урок 34 17.12.2022 - Пранаяма
Урок 35 18.12.2022 - Медитация
Урок 36 22.12.2022 - Асаны
Урок 37 25.12.2022 - Медитация Дхаракаш
Урок 38 29.12.2022 - Асаны
Урок 39 Медитация Новый Год
Урок 40 14.01.2023 - Пранаяма
Урок 41 19.01.2023 - Асаны
Урок 42 21.01.2023 - Пранаяма
Урок 43 22.01.2023 - Чакры и лотосы. Йога нидра
Урок 44 26.01.2023 - Асаны
Урок 45 28.01.2023 - Пранаяма Манипура
Урок 46 29.01.2023 - Медитация Каястерьям
Урок 47 02.02.2023 - Асаны
Урок 48 04.02.2023 - Пранаяма
Урок 49 09.02.2023 - Асаны
Урок 50 12.02.2023 - Медитация Аджапа Дхарана
Урок 51 16.02.2023 - Асаны
Урок 52 19.02.2023 - Йога Нидра
Урок 53 23.02.2023 - Асаны
Урок 54 26.02.2023 - Дхарана - Земля
Урок 55 02.03.2023 - Асаны
Урок 56 11.03.2023 - Пранаяма
Урок 57 18.03.2023 - Пранаяма
Урок 58 16.03.2023 - Асана
Урок 59 19.03.2023 - Дхаракаш Дхарана
Урок 60 23.03.2023 - Асана
Урок 61 25.03.2023 - Пранаяма
Урок 62 26.03.2023 - Чидакаш Дхарана
Урок 63 30.03.2023 - Асана
Урок 64 02.04.2023 - ХирдайАкаш Медитация
Урок 65 01.04.2023 - Пранаяма
Урок 66 06.04.2023 - Asana
Урок 67 08.04.2023 - Пранаяма
Урок 68 09.04.2023 - Йога Нидра
Урок 69 13.04.2023 - Асаны
Урок 70 15.04.2023 - Пранаяма
Урок 71 16.04.2023 - Аура. Медитация
Урок 72 20.04.2023 - Асана
Урок 73 22.04.2023 - Пранаяма
Урок 74 23.04.2023 - Лайя Дхарана Медитация
Урок 75 04.05.2023 - Асана
Урок 76 06.05.2023 - Пранаяма
Урок 77 06.05.2023 - Медитация
Урок 78 11.05.2023 - Асаны
Урок 79 13.05.2023 - Пранаяма
Урок 80 14.03.2023 - Аджапа Дхарана Медитация
Урок 81 18.05.2023 - Асаны
Урок 82 20.05.2023 - Пранаяма
Урок 83 21.05.2023 - Сушумна Даршана Медитация
Урок 84 28.05.2023 - Йога - Нидра